ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
කෝකිලයන්ගේ කෝකිල නාදේ - සුනිල් සාන්ත | Kokilayange kokila nade - Sunil Santha - sinhala lyrics [ යාම් : 11 ] | ෴ ගී පැදුර ෴ | 2018-02-11 23:00:37
කෝකිලයන්ගේ කෝකිල නාදේ කෝකිලයන්ගේ කෝකිල නාදේ හීන හඬින් හීන වගේ එයි නැඟී ජාති ජාති මලින් සුවඳ උරා බී වටින් පිටින් සිසිල් සුළං හමන්නේ සාමදාන සැඳෑ සුවක් ඇදෙන්නේ අන්න අන්න ඉරත් මූදෙ ගිලෙන්නේ මගේ කුමාරී ආල තොටිල්ලේ පැදෙමු නිදැල්ලේ කෝකිලයන්ගේ කෝකිල නාදේ කෝකිලයන්ගේ කෝකිල නාදේ හීන හඬින් හීන වගේ එයි නැඟී සුදෝ සුදෝ අන්න හඳත් එබෙන්නේ සාදු සාදු ඔබේ දෙසයි බලන්නේ එපා එපා සඳේ නිකම් ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous