ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
# 12: සොඳුරිය මේඝයකි - සළලෙකු නැත දත්තේ [ යාම් : 14 ] | නිරුවත් සංචාරකයා | 2018-02-11 04:42:56
තෙද බල කුටිය - කහවණු  පැහැයෙන් හැඩය කළුවන් කබා මැද බේරෙන - බඩ  ගෙඩිය ..සාරසුභාවට කැන හිළු   - නිදි බරයනීතියේ ලඳත් විනිසුරු ළග - අවසඟය ලේ පුසුබකට ඇදෙනා - දඩයම් කලය  සුදු සළුවකට වැසුනත් රුව - පැහැසරය අබමිට අතින් ගත්  ගැහැණිය - වනචරය නිදි ගැට කැඩුව  උන් හැම හූ - හඬ පෑය බඳවා රනින් යදමක් - නැකතක් මැද්දේ ජය මංගල ගයා - අවමගුළකි ගත්තේ සොඳුරිය මේඝයකි - සළලෙකු නැත දත්තේ අඳ  නීතියට ඇය අද - අවසඟ නැත්තේ විසිරුණු කිරට නැත ඇය - විනිසුරු යැද්දේ පින්මද පුතුන් දැක මදහස - මුව ඇන්දේ යදමින් බැදුන පා යුග - මිණි  ගෙඩි  සද්දේ ඇහැරුණු උන්ට නැත අවසර - ඉන ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous