ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
මිදි ඇඹුලයි කියලා - සෞම්‍යකුමාර යාපා බණ්ඩාර | Midi ambulai kiyala - Saumyakumara Yapa Bandara - sinhala lyrics [ යාම් : 14 ] | ෴ ගී පැදුර ෴ | 2018-02-02 12:06:23
මිදි ඇඹුලයි කියලා කියූ කතාවේ මා තනිවුණා එදා චංචල ළඳක් උනාද ඔබ මා ඇසුරු කලා කියලා මිදි ඇඹුලයි කියලා කියූ කතාවේ මා තනිවුණා එදා මායිම් නැති ලෝකයක් කරා අප පියවර මැනලා ජිවිතයේ මුල මැද අග සෙව්වා හදින් හදක් පුබුදා මිදි ඇඹුලයි කියලා කියූ කතාවේ මා තනිවුණා එදා චංචල ළඳක් උනාද ඔබ මා ඇසුරු කලා කියලා මිදි ඇඹුලයි කියලා කියූ කතාවේ මා තනිවුණා එදා සලා වැටුම් දහසක් ගෙවලා මී වද පැණි පිරුවා ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous