ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
අපි ලෝකෙට පේන්න ආදරය කරමු... [ යාම් : 8 ] | අරුගේ ලෝකය- World of Aru | 2018-01-29 10:13:17
සිහින ලෝක පාට පාටයි. හරියට දේදුනු වගෙයි. අහිංසක මේඝයක මතුවුනාම ආඩම්බර වෙන මේඝ ටික ටිකක් පිම්බෙනකොට දේදුනු බොඳ වෙලා තියෙයි.. එන්න.. අපි අපේ පාටින් පාට කරමු. ආදරය බැලුම් වගේ පුම්බමු උඩ අරිමු.. පිපිරුනාම, එන කඳුලු වල රහ බලමු. ඒ කඳුලු අයිස් කර පාට ගාමු.. අයිස් විකුණමු අයිස් පලම් කන්න හුඟක් උන් කැමතියි. අපි අපිව විකුණන් ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous