ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
කුවේණි - රිද්ම වීරවර්ධන, දිනූපා කෝදාගොඩ | Kuweni - Ridma Weerawardena, Dinupa Kodagoda - sinhala lyrics [ යාම් : 24 ] | ෴ ගී පැදුර ෴ | 2018-01-09 09:26:21
කුවේණියේ මා කුවේණියේ මම තම්මැන්නා එනවා රූබරියේ මා රූබරියේ මම ආලේ සොයා එනවා සළුව අරන් ගෙට පලයන් කුමරිය නැවක නැගී මරු එනවා කුමරිය කුවේණියේ මා කුවේණියේ මම තම්මැන්නා එනවා රූබරියේ මා රූබරියේ මම ආලේ සොයා එනවා වියූ සලුව නොම හැරයන් කුවේණියේ ලාට රටින් දොස් පැවරෙයි කුවේණියේ කිලිටි දෙපා මඩ තවරයි කුවේණියේ වැස්ස වැටී තෙත තැවරෙයි කුවේණියේ නිරිඳුන් නුබේ ආලේ නිසා බොහො විපතක් වෙනා නොවඩින් සදා මතු භවයේ ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous