ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
Michael Jackson - Black Or White [ යාම් : 6 ] | ChordsSrilanka | 2018-01-07 02:36:14
                                                                                                     Black Or White Artist   -  Michael Jackson Song   -  Black Or White Chord   -  E [Intro]----------------------------------------------------------------------------| A |C#m| E | - | ///////[Song 1]----------------------------------------------------------------------------- E                             A           EI took my baby on a saturday bangE                                 A           EGirl with you we-re one and the sameA                                                                                   ENow I believe in miracles and a miracle has happened tonightB         But if you-re thinkin- about my babyA                                 EIt don-t matter if you-re black or white[Inter]----------------------------------------------------------------------------| A |C#m| E | - | //////[Song 2]-----------------------------------------------------------------------------E                                           A           EThey print my message in the saturday sunE                                   A            EI had to tell them I ain-t second to noneA                            And I told about equality A                                                            EAnd it-s true either you-re wrong or you-re rightBBut if you-re thinkin- about my babyA                                                 EIt don-t matter if you-re black or white[Inter]----------------------------------------------------------------------------| A |C#m| E | - | //////[Rap]-----------------------------------------------------------------------------EI am tired of this devil i am tired of this stuffEI am tired of this business so when the going gets roughEI ain-t scared of your brother I ain-t scared of no sheetsEI ain-t scare of nobody girl when the goin- gets mean[L. T. B. rap performance]-----------------------------------------------------------------------------C#mProtection for gangs clubs and nationsC#mCausing grief in human relations It-s a turf war on a global scaleC#mI-d rather hear both sides of the tale See it-s not about racesC#mJust places Faces where your blood comes fromC#mIs where your space is I-ve seen the bright get dullerC#mI-m not going to spend my life being a color[Song 3]-----------------------------------------------------------------------------A              Don-t tell me you agree with meA                                                 EWhen I saw you kicking dirt in my eyeBBut if you-re thinkin- about my babyA                                                  EIt don-t matter if you-re black or whiteBI said if you-re thinkin- of being my babyA                                                  EIt don-t matter if you-re black or whiteBI said if you-re thinkin- of being my brotherA                                                 EIt don-t matter if you-re black or whiteA                 C#m        EIt-s black it-s white It-s tough for you to get byEIt-s black it-s white wooA                 C#m        EIt-s black it-s white It-s tough for you to get byEIt-s black it-s white wooA                 C#m        EIt-s black it-s white It-s tough for you to get byEIt-s black it-s white woo                                                                 Black Or WhiteDetails of  This SongSong Title          : Black Or WhiteArtist                  : Michael Jackson Album               : DangerousMovie               : Michael Jackson-s This Is ItReleased           : November 11, 1991Genre                : Pop, Rock, Hip Hop, new jack swingSongwriter(s)  : Michael Jackson, Bill BottrellProducer(s)      : Michael Jackson, Bill BottrellAwards             :  Grammy Award for Best Male Pop Vocal PerformanceAudio Length   : 04:36Bit Rate             : 128 KbpsFormat              :  MP3Listen And Download The - Black Or White Mp3 ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous