ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
George Michael - You Have Been Loved [ යාම් : 3 ] | ChordsSrilanka | 2018-01-03 07:36:27
                                                                                       You Have Been Loved Artist   -  George Michael  Song   -  You Have Been Loved Chord   -  Am [Intro]----------------------------------------------------------------------------|Am| - | -  | -  ||Am| - | D | -  ||Am| - | -  | -  ||B7 | - |Em| -  |[Chorus]----------------------------------------------------------------------------- Am She takes the back road and the lane Am           D                       Am                          DPast the school that has not changed in all this timeAm               Em                       AmShe thinks of when the boy was youngAm                              B7  Em                 AmAll the battles she had won just to give him lifeAm That man she loved that manAm           D  Am     For all his life now we meet to take him flowersB7                                 |Em| -|And only god knows whyD                                          B        For what-s the use in pressing palms children fade in C#         F#m                           FaugMother-s arms It-s a cruel world so much to loseD                                          E                  | E |Am|And what we have to learn we rarely chooseGm                                  DSo if it-s god who took her sonDm                     E                       AmHe cannot be the one living in her mindF         G        AmTake care my love she saidF          G                     AmDon-t think that god is deadF         G                     Am  F        G             CTake care my love she said you have been loved                                                            You Have Been LovedDetails of  This SongSong Title          : You Have Been LovedArtist                  : George Michael Album               : OlderReleased           : 8 September 1997Genre                : Pop, Soul pop ,Jazz pop,Songwriter(s)  : George Michael ("The Strangest Thing") David AustinProducer(s)      : George MichaelAudio Length   : 02:39Bit Rate             : 128 KbpsFormat              :  MP3Listen And Download The - You Have Been Loved Mp3 ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous