ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
Lionel Richie -- Say You Say Me [ යාම් : 4 ] | ChordsSrilanka | 2017-12-31 05:29:15
                                                                                               Say You Say Me Artist   -  Lionel Richie  Song   -  Say You Say Me Chord   -  Ab [Intro]----------------------------------------------------------------------------|Ab/Eb|Fm|Ab|C#|| Eb    | Ab| +| + |[Chorus]----------------------------------------------------------------------------- Ab    Eb       Fm  Ab              C#       Eb            Ab            |Eb|Ab|Say you say me say it for always that-s the way it should beAb    Eb  Fm       Ab            C#  Eb    Ab |Eb|Ab|Say you say me say it together naturallyAb             Eb                             FmI had a dream I had an awesome dreamBbm                                F#                      |Eb|Ab|People in the park playing games in the darkAb                  Eb                Fm And what they played was a masqueradeBbm                                        F#    From behind of walls of doubt a voice was crying outAb    Eb       Fm  Ab              C#       Eb            Ab            |Eb|Ab|Say you say me say it for always that-s the way it should beAb    Eb  Fm       Ab            C#  Eb    Ab |Eb|Ab|Say you say me say it together naturallyAb              Eb         FmAs we go down life-s lonesome highwayBbm                                      Ab    F#Seems the hardest thing to do is to find a friend or twoAb              Eb  Fm    A helping hand some one who understandsBbm                                              Ab           When you feel you-ve lost your way you-ve got F#                                           EbSome one there to say i-ll show you hoooooooooAb    Eb       Fm  Ab              C#       Eb            Ab            |Eb|Ab|Say you say me say it for always that-s the way it should beAb    Eb  Fm       Ab            C#  Eb    Ab Say you say me say it together naturallyB                                  F#   C#  AbThink you know the answers  Oh no ooC#                                         F#                             DCouse the whole world has got that-s right  I-m telling youB                               F#  C#  AbIt-s time to start believing  Oh yesB                                     C#                                    EbBelieving who you are you are a shining star oohh yeeehhhhAb    Eb       Fm  Ab              C#       Eb            Ab            |Eb|Ab|Say you say me say it for always that-s the way it should beAb    Eb  Fm       Ab            C#  Eb    Ab |Eb|Ab|Say you say me say it together naturally                                                              Say You Say MeDetails of  This SongSong Title          : Say You Say MeArtist                  : Lionel Richie Album               : Dancing on the CeilingReleased           : October 1985Genre                : PopSongwriter(s)   : Lionel RichieProducer(s)       : Lionel Richie , James Anthony CarmichaelAwards             :  Juno Award for International Single of the YearAudio Length   : 04:42Bit Rate             : 128 KbpsFormat              :  MP3Listen And Download The -  Say You Say Me Mp3 ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous