ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
ජීවිතේ [ යාම් : 14 ] | කොළොම්පුරේ | 2017-12-27 23:40:16
දෙපයට වාරු අරන්ජීවන බර කරේ තියන්ජීවිතේ කන්ද නගිනවාමට හරි වෙහෙසයිලෙඩ දුක් බෝමයිජීවිතේ දුකම විදිනවානුඹ දැන් මහළුයිපිං දන් කරගන්නයිඋතූමන්ලාද කියනවාපිං ධම් තව ඈතයිකාලය හරි නපුරුයිදිවි බර තව වැඩි වෙනවාඅතමිට හිඟ පාඩුයිඋසුලන්නට බෑමයිදුක් කරදර හිසට වැටෙනවාදැන් උඹ අබලන්අවසානෙට ඇවිදින්මරුවා කැන්දන් යන්න හදනවාරෝ දුක් වැඩිවුවත්මොන කරදර ආවත්තාමත් අපි ජීවිතේ තනුව ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous