ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
අහවර තැන [ යාම් : 3 ] | අරූගේ ලෝකය- World of Aru | 2017-12-02 12:03:07
ඉවාන් පාවුලුෂා, ඔබ ඇති තරම් නටන්න.. මට විඩා නිවන්න... මේ නැටුම තවම අහවර නැත, දන්නවද, ඒ අහවර තැන ඔබ...! ඔව්...!!! ඒ අපේ මලගම....!!! කවුරුත් නොඑන, ධවල නෙතු නොහැරෙන, පාළුම හුදෙකලා.., වීදි කොනේ සුසුම්ලන, අපේ ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous