ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
Miss Universe Theme Song [ යාම් : 3 ] | ChordsSrilanka | 2017-12-01 03:40:54
                                                          Miss Universe Sri Lanka 2012 Theme Song Artist   -  Bathiya & Santhush Song   -  Miss Universe Theme Song Chord   -  Cm [Intro]----------------------------------------------------------------------------|Cm| - |Ab | - ||Eb | - |Bb | - | //// [Chorus]----------------------------------------------------------------------------- |Cm| - |Ab | - ||Eb | - |Bb | - | //// |Cm| - |Ab | - ||Eb | - |Bb | - | //// [Inter]----------------------------------------------------------------------------|Cm| - |Ab | - ||Eb | - |Bb | - | //// [Verse 1]-----------------------------------------------------------------------------|Cm| - |Ab | - ||Eb | - |Bb | - | //// |Cm| - |Ab | - ||Eb | - |Bb | - | //// ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous