ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
WATCH: KUWAITI WRITER SAYS ISRAEL IS A LEGITIMATE STATE, NOT AN OCCUPIER [ යාම් : 3 ] | holy temple | 2017-11-24 08:57:32
    http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Watch-Kuwaiti-writer-says-Israel-is-a-legitimate-state-not-an-occupier-514993 Kuwaiti writer challenged the Arab states’ longstanding solidarity against Israel Sunday in interview with Kuwait’s Alrai TV channel, calling the Jewish state “independent and sovereign.” “Like it or not, Israel is an independent and sovereign state,” Abdullah Al-Hadlaq said. “It exists, and it has a seat at the United Nations, and most peace-loving and democratic countries recognize it.” Be the first to know – Join our Facebook page. https://web.facebook.com/plugins/like.php?action=like&app_id=163414806897&channel=http%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2FlY4eZXm_YWu.js%3Fversion%3D42%23cb%3Df1684edc94f45cc%26domain%3Dwww.jpost.com%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.jpost.com%252Ff3d06295986a5f%26relation%3Dparent.parent&container_width=898&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FTheJerusalemPost&layout=button_count&locale=en_US&sdk=joey&share=false&show_faces=false The countries that don’t recognize Israel, Al-Hadlaq said, are “the countries of tyranny and oppression,” citing North Korea as an example. https://widget.jeeng.com/line/single-button/index.html?unitId=XO4m5BlW1NThe interview, translated by the Middle East Media Research Institute, was posted on Facebook by both MEMRI and Alrai TV. Al-Hadlaq was assailed in Alrai TV’s comments section, but praised on MEMRI’s page, as viewers expressed shock and thanked the writer. “Finally, an Arab thinker and writer who lives in the real world, recognizes the real world and believes in common sense,” wrote one commenter. Al-Hadlaq expressed admiration for the Jewish state, its values and its institutions. Specifically, he cited the 2011 Gilad Schalit prisoner swap, in which Israel traded 1,027 Palestinian prisoners for one Israeli soldier, who had been held in captivity for five years in Gaza, as an example of the value Israel places on the lives of its people. He pushed back at the narrative that Jews plundered Israel from the Palestinians, citing Quranic verses to back his case. “When the State of Israel was established in 1948, there was no state called ‘Palestine,’” he said. “There is no occupation,” he added. “There is a people returning to its promised land.” The land of Israel was promised to the Jews by “Allah,” Al-Hadlaq said, even going as far as to implicate the Palestinians of doing the plundering themselves. Al-Hadlaq also supports “annihilating” Hezbollah, he said. ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous