ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
කැළණි ගඟට සඳ වැටිලා - ප්‍රින්ස් උදය ප්‍රියන්ත | Kelani gangata sanda watila - Prince Udaya Priyantha - sinhala lyrics [ යාම් : 13 ] | ෴ ගී පැදුර ෴ | 2017-11-24 00:35:58
කැළණි ගඟට සඳ වැටිලා කැළණි අහස හඬන්නේ පැරණි පෙමක සුවඳ දිගේ ගඟ පහළට ගලන්නේ // ගඟ පහළට ගලන්නේ // සැළලිහිණි වැද කැලණී පාලම් මුර පොළ ළඟිනී // බිය සිතිලා පැන ගියෙනි කැළණි සඳ සොවින් සැලූණි ගඟ උඩිනි ගිය කෙකිනි කිරි කළ ගඟටම හැලුණි // පෙර රමණී නැති සොවිනී කැළණි සඳ ගඟට වැටුණි කැළණි ගඟට සඳ වැටිලා කැළණි අහස හඬන්නේ පැරණි පෙමක සුවඳ දිගේ ගඟ පහළට ගලන්නේ // ගඟ පහළට ගලන්නේ // ගායනය - ප්‍රින්ස් උදය ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous