ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
GMOA, උසස් අධ්‍යාපන පනත යටතේ , ඇමතිවරයා සතු බලතල සම්බන්ධයෙන් ඔබ දැනුවත්ද? [ යාම් : 14 ] | holy temple | 2017-11-23 08:57:04
GMOAතත්කාලීන ,උසස් අධ්‍යාපන විෂය භාර ඇමති එස්බී දිසානායක මහතා විසින් , මාලඹේ පෞද්ගලීක වෛද්‍ය විශ්ව විද්‍යාලය ස්ථාපනය කරමින් නිකුත් කරන ලද බල පත්‍රය ,අහෝසි කිරීමට කිසිවෙකුට බැරිය. ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous