ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
Bon Jovi - Runaway [ යාම් : 1 ] | ChordsSrilanka | 2017-11-21 07:59:02
                                                                                             Runaway Artist   -  Bon Jovi Song   -  Runaway Chord   -  Am [Intro]----------------------------------------------------------------------------|Am| - | - | - || G  | - | - | - | //[Chorus]----------------------------------------------------------------------------- Am                                                                           GOn the street where you live girls talk about their social livesG                                                  FThey-re made of lipstick plastic and paint GA touch of sable in their eyesAmAll your life all your life all you-ve asked Am                                  G                   When-s your daddy gonna talk to youEm                                 G                                     Am        To living in another world tryin- to get your message throughEm                   G                     AmNo one heard a single word you saidDm                They should have seen it in your eyesC                                        GWhat was going around your headAm                    G           C                            Em    Ooh she-s a little runaway daddy-s girl learned fast G                          Am             G     E                        AmAll those things he couldn-t say oooh she-s a little runaway[Inter 1]----------------------------------------------------------------------------|Am| - | - | - |[Verse 1]-----------------------------------------------------------------------------A                                                        G Different line every night guaranteed to blow your mindE                            F          G                      AmI see you out on the streets calling for a wild timeAm                                                                          GSo you sit home alone -cause there-s nothing left that you can doE                                                                 G           AmThere-s only pictures hung in the shadows left there to look at youE                                G                             AmYou know she likes the lights at night on the neon broadway signsDm                                       GShe don-t really mind it-s only love she hoped to findAm                    G           C                            Em    Ooh she-s a little runaway daddy-s girl learned fast G                          Am             G     E                        AmAll those things he couldn-t say oooh she-s a little runaway[Inter 2]----------------------------------------------------------------------------|Am| + | + | +   ||Am| -  | -  | -    || C  | -  |Dm| -   ||Am| -  | -   | -   || C  | -  | G  | -   ||Am| -  | -   | -   || C  | -  |Dm| -   ||Am| -  | -   | -   || C  | -  | G  | -   |[Verse ]-----------------------------------------------------------------------------E                      G                     AmNo one heard a single word you saidDm         They should have seen it in your eyesC                                        GWhat was going around your headAm                    G           C                            Em    Ooh she-s a little runaway daddy-s girl learned fast G                          Am             All those things he couldn-t say Am                    G           C                            Em    Ooh she-s a little runaway daddy-s girl learned fast G                          Am             Now she works the night awayAm                    G           C                            Em    Ooh she-s a little runaway daddy-s girl learned fast G                          Am             All those things he couldn-t say Am                    G           C                            Em    Ooh she-s a little runaway daddy-s girl learned fast G                          Am            Now she works the night away                                                                    RunawayDetails of  This SongSong Title          : RunawayArtist                  : Bon Jovi Album               : Bon JoviReleased            : February 1984 (USA)Genre                : Hard rock, RockSongwriter(s)    : Jon Bon Jovi George KarakProducer(s)       : Tony Bongiovi Lance QuinnAudio Length   : 03:42Bit Rate             : 128 KbpsFormat               :  MP3Listen And Download The -  Runaway Mp3 ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous