ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
Lionel Richie - Hello [ යාම් : 4 ] | ChordsSrilanka | 2017-11-11 22:01:55
                                                                                   Lionel Richie - Hello Artist   -  Lionel Richie  Song   -  Hello Chord   -  Am [Intro]----------------------------------------------------------------------------|Am|Em| F | C | //[Chorus]----------------------------------------------------------------------------- Am                         C                        F | C/F|I-ve been alone with you inside my mindAm                             C                        F                   | C |And in my dreams I-ve kissed your lips a thousand timesAm                          C                        F I sometimes see you pass outside my doorAm          | C |  Hello oooooooooooooow F                                 AIs it me you-re looking forDm                              | G |I can see it in your eyesC                                FI can see it in your smileBb                        E           AmYou-re all I-ve ever wanted and my arms are open wideDm                                       G               C                         FCause you know just what to say and you know just what to doBb                             E                    AmAnd I want to tell you so much I love you[Inter]----------------------------------------------------------------------------|Am|Em| F | C | //[Chorus 2]-----------------------------------------------------------------------------Am                    C                     F    | C/F|I long to see the sunlight in your hairAm                            C             F And tell you time and time again how much I careAm                          C                        F | C/F|Sometimes I feel my heart will overflowAm          | C |  Hello oooooooooooooow F                                    A              Dm                       GI-ve just got to let you know cause I wonder where you areC                                 F               Bb                       EAnd I wonder what you do are you somewhere feeling lonelyAm   Bm          Am                     Dm                         GOr is someone loving you tell me how to win your heartC                          F           Bb                  E                 AmFor I haven-t got a clue but let me start by saying I love you[Inter]----------------------------------------------------------------------------|Am|Em| F | G | //|Am| G  | F | G |[Chorus 3]-----------------------------------------------------------------------------Am          | C |  Hello oooooooooooooow F                                 A             Dm                       GIs it me you-re looking for cause I wonder where you areC                                 F               Bb                       EAnd I wonder what you do are you somewhere feeling lonelyAm   Bm          Am                     Dm                         GOr is someone loving you tell me how to win your heartC                          F           Bb                  E                 AmFor I haven-t got a clue but let me start by saying I love you                                                                             HelloDetails of  This SongSong Title          : HelloArtist                  : Lionel Richie Album               : Can-t Slow DownReleased            : February 13, 1984Genre                : Soft Rock,PopSongwriter        : Lionel RichieProducer(s)       : Lionel Richie, James Anthony, CarmichaelNominations      : Grammy Award for Song of the Year, Grammy Award for Best Male Pop Vocal PerformanceAudio Length   : 03:42Bit Rate            : 128 KbpsFormat              :  MP3Listen And Download The - Hello Mp3 ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous