ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
Modern Talking - Brother Louie [ යාම් : 6 ] | ChordsSrilanka | 2017-11-08 06:39:07
                                                                                             Brother Louie Artist   - Modern Talking  Song   -  Brother Louie Chord   -  Ebm [Intro]----------------------------------------------------------------------------|Ebm| -  |Abm| - ||Abm|C#|Ebm| - | //[Verse 1]-----------------------------------------------------------------------------Ebm                               BbmDeep love is a burnin- fire stayBbm                                                Bcause then the flame grows higher babeB                                               F#   C#Don-t let him steal your heart it-s easy easyEbm                                       BbmGirl this game can-t last forever whyBbm                          AbmWe cannot live together tryAbm                                          C#Don-t let him take your love from me[Chorus]----------------------------------------------------------------------------- Ebm                                                        AbmYou-re no good can-t you see brother louie louie louieB                                                    EbmI-m in love set her free oh she-s only lookin- to meEbm                                                    AbmOnly love breaks her heart brother louie louie louieC                                               EbmOnly love-s paradise oh she-s only lookin- to meEbm                                          AbmBrother louie louie louie oh she-s only lookin- to meC#                        EbmOh let it louie she-s under coverEbm                                          AbmBrother louie louie louie oh doin- what he-s doin-C#                              EbmSo leave it louie -cause I-m her lover[Inter]----------------------------------------------------------------------------|Ebm| -  |Abm| - ||Abm|C#|Ebm| - | //[Verse 2]-----------------------------------------------------------------------------Ebm                                               BbmStay -cause this boy wants to gamble stayBbm                                          BLove-s more than he can handle girlB                                       F#   C#Oh come on stay by me forever everEbm                                    BbmWhy does he go on pretendin- thatBbm                            AbmHis love is never ending babeAbm                                           C#Don-t let him steal your love from me[Chorus]----------------------------------------------------------------------------- Ebm                                                        AbmYou-re no good can-t you see brother louie louie louieB                                                    EbmI-m in love set her free oh she-s only lookin- to meEbm                                                    AbmOnly love breaks her heart brother louie louie louieC                                               EbmOnly love-s paradise oh she-s only lookin- to meEbm                                          AbmBrother louie louie louie oh she-s only lookin- to meC#                        EbmOh let it louie she-s under coverEbm                                          AbmBrother louie louie louie oh doin- what he-s doin-C#                              EbmSo leave it louie -cause I-m her lover                                                                Brother LouieDetails of  This SongSong Title          : Brother LouieArtist                  : Modern Talking Album               : Ready for RomanceReleased            : 27 January 1986Genre                : Eurodisco, SynthpopSongwriter(s)    : Dieter BohlenProducer(s)       : Dieter BohlenAudio Length   : 03:42Bit Rate             : 128 KbpsFormat              :  MP3Listen And Download The -Brother Louie Mp3 ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous