ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
ගිලිහුණු මල්.................... [ යාම් : 9 ] | අවසන් කවිය අවසන් නැත | 2017-11-08 05:58:56
නිමිත්ත: මව දින දොළහක් වයස බිළිඳා මහමඟ දමා යයි....ගසක පිපිනු මල් ගසකට මහමෙරකිඅහස දිලන තරු අහසට පිරිවරකිකණාමැදිරියන් රැයකට සිහිනයකි...දරුවන් මවුන් හට දිදුලන මහ කොතකි...ගසකින් ගිලිහිලා මිහිමත වැටුනාදෝතරුකැට ගිලිහිලා දියමත වැටුනාදෝරැය පහන් වෙලා සිහිනය නිවුනාදෝමවකට එපා වී මහ මඟ රැදුනාදෝගිලිහී වැටෙද්දී අන් තුර රැඳීයන්තරු එලි දරු දෙනෙත් වී මඟ කියාපන්අරුණ පමාවී සිහිනය දිනාපන්අන් මව් තුරුල්ලේ සිනහා ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous