ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
මදු නැතිව හඩාපන් විණාවී [ යාම් : 6 ] | රෝස මල් සහ මූනිස්සම් | 2017-11-06 21:16:49
අහෝ ඒ පුදුමයවෙණ තතක් හැඩවෙනා මදු විතක් නැතුවම මියුරුමැයි රාවය හඩන්නේ නුඹ කොහොම මදු රසය නැතුවම අහෝ මේ පුදුමය කොහේ බං පුදුමයමදුවිතත් හරි ගණන් මෙදා අයවැයෙන් දැන් උන් ගිහින් මත් වෙන්නේ කොහොමද?මදු විතක් නොමැතිය මදු විතෙන් මත්නොවූ වෙණ වයන උන් ඇතියකඩ පිලක් අද්දරක බීඩියක් මුව කොනක කොහේ බං පුදුමයවීනාව කියනවා මෙලෙසට ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous