ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
Backstreet Boys - As Long As You Love Me [ යාම් : 3 ] | ChordsSrilanka | 2017-11-05 03:19:22
                                                                             As Long As You Love Me Artist   -  Backstreet Boys  Song   -  As Long As You Love Me Chord   -  Am [Intro]----------------------------------------------------------------------------| F  | - | C | -  ||Am| - | G | C | //[Verse 1]-----------------------------------------------------------------------------Am                                                    F  Although loneliness has always been a friend of mineG                                    C  | G |I-m leavin- my life in your handsAm                                       F  People say I-m crazy and that i am blindG                        C     | G |Risking it all in a glanceAm                                              F  And how you got me blind is still a mysteryG                                   C     | G |I can-t get you out of my headAm                                            F  Don-t care what is written in your historyG                                      C    As long as you-re here with me[Chorus]----------------------------------------------------------------------------- F                                  C                          AmI don-t care who you are where you-re from what you didC                    GAs long as you love meF                  C                                        AmWho you are where you-re from don-t care what you didC                    GAs long as you love me[Verse 2]-----------------------------------------------------------------------------Am                                         F  Every little thing that you have said and doneG                                   C  | G |Feels like it-s deep within meAm                              F  Doesn-t really matter if you-re on the runG                                        C  It seems like we-re meant to be[Chorus]----------------------------------------------------------------------------- F                                  C                          AmI don-t care who you are where you-re from what you didC                    GAs long as you love meF                  C                                        AmWho you are where you-re from don-t care what you didC                    GAs long as you love me ////[Inter]----------------------------------------------------------------------------| F  | - | C | -  ||Am| - | G | E | //[Verse 3]-----------------------------------------------------------------------------Am                                  CI-ve tried to hide it so that no one knowsF                                                    G         AmBut I guess it shows when you look into my eyesAm                                          CWhat you did and where you-re comin fromAm                 F                G              FI don-t care as long as you love me baby[Inter]----------------------------------------------------------------------------| F  | - | C | -  ||Am| - | G | E | //[Chorus]----------------------------------------------------------------------------- F                                  C                          AmI don-t care who you are where you-re from what you didC                    GAs long as you love meF                  C                                        AmWho you are where you-re from don-t care what you didC                    GAs long as you love me ////                                                         As Long As You Love MeDetails of  This SongSong Title          : As Long As You Love MeArtist                 : Backstreet BoysAlbum               : Backstreet-s BackReleased           : September 29, 1997Genre                : PopSongwriter(s)    : Max MartinProducer(s)       : Max Martin , Kristian LundinStudio               : Parc Studios (Orlando, Florida) Cheiron Studios (Stockholm, Sweden)Awards              :  MTV Europe Music Award for MTV SelectAudio Length   : 03:42Bit Rate            : 128 KbpsFormat              :  MP3Listen And Download The - As Long As You Love Me Mp3 ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous