ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
Bryan Adams - Summer of 69 [ යාම් : 4 ] | ChordsSrilanka | 2017-11-02 08:19:26
                                                                                 Summer of 69 Artist   -  Bryan Adams Song   -  Summer of 69 Chord   -  D [Intro]----------------------------------------------------------------------------| D | + | + | + | //[Chorus]----------------------------------------------------------------------------- D                                            A                                          I got my first real six string  bought it at the five and dimeD                                             A                                         Played it -til my fingers bled was the summer of  sixty nine D                                          AMe and some guys from school had a band and we tried real hardD                                               AJimmy quit jody got married i should-ve known we-d never get farBm               A              D                                    G   When I look back now that summer seemed to last foreverBm          A                      D             G   And if  I  had the choice yeah I-d always wanna be thereBm                            A               DThose were the best days of my life[Inter 1 ]----------------------------------------------------------------------------| D | - | -  | - || A  | - | - | - |[Verse 1]-----------------------------------------------------------------------------D                                           AAin-t no use in complainin- when you-ve got a job to doD                                           ASpent my evenings down at the drive in that-s when I met youBm                       A                   D                                   G   Standin- on your mama-s porch you told me that you-d wait foreverBm          A                    D                                         G   Oh  and when you held my hand I knew that it was now or neverBm               A                            DThose were the best days of my life[Inter 2 ]----------------------------------------------------------------------------| D | - | -  | - || A  | - | - | - | //[Verse 2]-----------------------------------------------------------------------------F                         Bb                              C                   Bb          Man we were killin time we were young and restless need to unwindF           Bb                      CI guess nothin can last forever forever  no [Inter 3 ]----------------------------------------------------------------------------| D | - | -  | - || A  | - | - | - | //[Verse 3]-----------------------------------------------------------------------------D                                                And now the times are changin ALook at everything that-s come and goneD                                           Sometimes when I play that old six stringAI think about you wonder what went wrongBm                       A                   D                                   G   Standin- on your mama-s porch you told me that you-d wait foreverBm          A                    D                                         G   Oh  and when you held my hand I knew that it was now or neverBm               A                            DThose were the best days of my life                                                                 Summer of 69Details of  This SongSong Title          : Summer of 69Artist                  : Bryan AdamsAlbum               : RecklessReleased           : 17 June 1985Genre                : RockSongwriter(s)  : Bryan Adams, Jim VallanceProducer(s)      : Bob Clearmountain, AdamsAudio Length   : 03:42Bit Rate             : 128 KbpsFormat              :  MP3Other Recordings of This Song : 1997 - dj ötzi, 2000 - Bowling for soup, 2010 - One Direction ,Listen And Download The - Summer of 69 Mp3 ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous