ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
It-s My Life [ යාම් : 2 ] | ChordsSrilanka | 2017-10-08 06:03:54
                                                                                            It-s My Life Artist   -  Bon Jovi Song   -  It-s My Life Chord   -  Cm [Intro]----------------------------------------------------------------------------|Cm| - |Ab|Cm| //[Verse 1]-----------------------------------------------------------------------------Cm                                                          | Cm | - | Ab | Cm |This ain-t a song for the broken hearted Cm                                                        | Cm | - | Ab | Cm |No silent prayer for the faith departed CmI ain-t gonna be just a face in the crowd F                                                                                     | Eb  |You-re gonna hear my voice  when I shout it out loud [Chorus]----------------------------------------------------------------------------- Cm                                   Ab   Eb                BbIt-s my life  It-s now or never  i ain-t gonna live forever Cm                 Ab                    BbI just want to live while I-m alive Cm                                             Ab                  It-s my life  my heart is like an open highway Eb                            BbLike frankie said  I did it my way Cm                Ab                   Bb  Eb   Ab  Cm   I just wanna live while I-m alive it-s   my  life [Inter 1 ]----------------------------------------------------------------------------|Cm| - |Ab|Cm| //[Verse 2]-----------------------------------------------------------------------------Cm                                                                | Cm | - | Ab | Cm |This is for the ones who stood their ground Cm                                                                     | Cm | - | Ab | Cm |For Tommy and Gina who never backed down Cm                    Tomorrow-s getting harder make no mistake F                                                                                | Eb |Luck ain-t even lucky got to make your own breaks [Chorus]----------------------------------------------------------------------------- Cm                                   Ab   Eb                BbIt-s my life  It-s now or never  i ain-t gonna live forever Cm                 Ab                    BbI just want to live while I-m alive Cm                                             Ab                  It-s my life  my heart is like an open highway Eb                            BbLike frankie said  I did it my way Cm                Ab                   Bb  Eb   Ab  Cm   I just wanna live while I-m alive it-s   my  life [Inter 2 ]----------------------------------------------------------------------------| Ab  |  -  |  -  |  -   || Bb  |  -  |  -  |  -   || Cm |  - |  -  |  -    ||  F    | -  | -   |  -   |[Verse 3]-----------------------------------------------------------------------------Cm Better stand tall when they-re calling you out CmDon-t bend  don-t break baby don-t back down [Chorus]----------------------------------------------------------------------------- Cm                                   Ab   Eb                BbIt-s my life  It-s now or never  i ain-t gonna live forever Cm                 Ab                    BbI just want to live while I-m alive Cm                                             Ab                  It-s my life  my heart is like an open highway Eb                            BbLike frankie said  I did it my way Cm                Ab                   Bb  Eb   Ab  Cm   I just wanna live while I-m alive it-s   my  life Ab                         Eb               BbIt-s now or never  i ain-t gonna live foreverCm                 Ab                    BbI just want to live while I-m alive Cm                                             Ab                  It-s my life  my heart is like an open highway Eb                            BbLike frankie said  I did it my way Cm                Ab                   Bb  Eb   Ab  Cm   I just wanna live while I-m alive it-s   my  life                                                                        It-s My ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous