ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
ජනාධිපතිවරයාගේ සුර්ය බල සංග්‍රාමයට වගා කල නොහැකි අපේ කුඹුරු යොදා ගැනීමට ගැනීමට ඉඩ දෙනු ! !! ! අපේ කුඹුරු වලින් සූර්ය කෝෂ පැනල මඟින් ජනනය වන විදිලි විදුලි බලය,ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට දායක කරනු!!! සීදුව- අමන්දොළුව ප්‍රදේශයේ කුඹුරු ඉඩම් හිමියන්ගෙන් ඉල්ලීමක් [ යාම් : 26 ] | holy temple | 2017-10-06 20:56:53
කුඹුරු මත සූර්ය බල පැනල සවි කිරීමෙන් පසු දිස් වන ආකාරය      ජනාධිපතිවරයාගේ සුර්ය බල සංග්‍රාමයට වගා කල නොහැකි අපේ කුඹුරු යොදා ගැනීමට ගැනීමට ඉඩ දෙනු ! !! ! අපේ කුබුරු වලින් සූර්ය කෝෂ පැනල මඟින් ජනනය වන විදිලි විදුලි බලය ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට දායක කරනු!!! කෘෂිකර්ම, ගොවිජන සේවා බලධාරිනි අපේ හඬට සවන් දෙනු!! සූර්ය කෝෂ සහිත පැනල සවි කිරීමට අදාල නිලධාරි හා ආයාතන මඟින් සහාය ලබා දෙනු!!! මේ සඳහා බැංකු ණය පහසුකම් ලබා දෙනු!!! සීදුව- අමන්දොළුව ප්‍රදේශයේ කුඹුරු ඉඩම් හිමියන්ගෙන් ඉල්ලීමක් මෙහි කුඹුරු වල පසෙහි මී උණ රෝග කාරක විෂ බීජ සහිතය. එහෙයින් කුඹුරුවලට බැසීම අනතුරුදායකය! අනුරාධපුරය,පොලොන්නරුව ප්‍රදේශවල මෙන් නොව මෙම කුඹුරු හැල් කුඹුරුය!!! මෙම ප්‍රදේශය ශීඝ්‍ර ලෙස කාර්මීකරනයවී ඇත. කම්කරු ශ්‍රමය වැඩිවී ඇත. මෙම කුඹුරු වලට ට්‍රක්ටර් දමන්න බැහැ !!! එහෙයින් මෙහි කුඹුරු වැඩ කිරීම මාරයාට අත වනමින්, කැළනි ගඟට සල්ලි විසි කරනවා වැනි ක්‍රියාවකි!!!!!!   ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous