ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
Stay – Zedd, Alessia Cara [ යාම් : 5 ] | ChordsSrilanka | 2017-10-04 08:28:00
                                                                                          Stay Artist   -  Zedd, Alessia Cara Song   -  Stay Chord   -  C# [Intro]----------------------------------------------------------------------------|Fm|C#|Fm|Eb||C#|Fm|Eb|Ab |[Chorus]----------------------------------------------------------------------------- C#                   Fm                   EbWaiting for the time to pass you byC#                        Fm                                EbHope the winds of change will change your mindC#                Fm                       AbI could give a thousand reasons whyAb     Eb      Ab           Fm       EbAnd I know you heeeh you-ve got toC#                                Fm  Make it on your own but we don-t have to grow upEb                               AbWe can stay forever youngC#                      Fm  Living on my sofa drinking rum and colaEb                             AbUnderneath the rising sunC#                Fm                       AbI could give a thousand reasons whyEb                C# Fm                   EbBut you-re going heee you know thatEb                   Ab     C#     Eb             Fm           AbAll you have to do is stay a minute just take your timeC#             Eb            Fm  The clock is ticking so stayAb                           C#     Eb               Fm           AbAll you have to do is wait a second your hands on mineC#              Eb           FmThe clock is ticking so stay[Inter]----------------------------------------------------------------------------|Fm|C#|Ab|C#||Fm| -  |C#|Ab| //[Verse 1]-----------------------------------------------------------------------------C#              Fm                    EbWon-t admit what I already knowC#            Fm                             EbI-ve never been the best at letting goFm                 C#                      Eb                       I don-t wanna spend the night aloneFm                C#        Fm    C#Guess I need you and I need toC#                                Fm  Make it on your own but we don-t have to grow upEb                               AbWe can stay forever youngC#                      Fm  Living on my sofa drinking rum and colaEb                             AbUnderneath the rising sunC#                Fm                    EbI could give a million reasons whyFm               C#        Fm           EbBut you-re going and you know thatEb                   Ab     C#     Eb             Fm           AbAll you have to do is stay a minute just take your timeC#             Eb            Fm  The clock is ticking so stayAb                           C#     Eb               Fm           AbAll you have to do is wait a second your hands on mineC#              Eb           FmThe clock is ticking so stay                                                                            ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous