ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
හෙට නාඩගමේ මං (නාඩගම් ගීය) - රිද්ම වීරවර්ධන | Heta nadagame man (Nadagam Geeya) - Ridma Weerawardane - sinhala lyrics [ යාම් : 11 ] | ෴ ගී පැදුර ෴ | 2017-09-09 08:57:33
හෙට නාඩගමේ මං රජාට අඳිනවා අජාසත්ත නාමෙන් මුලු ගමේම අඟනුන් මට වහ වැටෙනවා බලාපල්ලා බොරුනම් හෙට නාඩගමේ මං රජාට අඳිනවා අජාසත්ත නාමෙන් මුලු ගමේම අඟනුන් මට හිත වැටෙනවා බලාපල්ලා බොරුනම් දමා කඩුක්කන් ඔටුනු නළල්පටි කඩුව කරකවා සබයට එන හැටි දමා කඩුක්කන් ඔටුනු නළල්පටි කඩුව කරකවා සබයට එන හැටි බලාහිඳින අඟනුන් සත්තයි ආලේ බඳියි රහසින් බලාහිඳින අඟනුන් ආලේ බඳියි රහසින් පවර අජාසත් නිරිඳුන් මම වෙමි පියා නසා ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous