ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
ඔබ මට ආදරේද? [ යාම් : 3 ] | අරූගේ ලෝකය- World of Aru | 2017-09-09 07:17:48
                 ඔබේ නෙත් ගුහා තුල ගිලි ගිලී රෑ යාමේ... ඉපදුනේ රතු නෙලුම්.. පැතුවේ සුදු නෙලුම්.. මුනිදු පුද වඳින්න.. අමතකව දහම් සිත් එකත් පස හිඳ විසල් සිත් හෑරුවා නොව, උගුල්ලා ගත්තේ සිතුවිලි කන්ද නාය යාම් සියයකටත් වැඩියෙන් හීනි පොදකට යට වුන එදවස තමයි දවස මා මිය ගිහිපු ඔබ සළුව අතැරිය.. ලිවිය යුතු කවි නොව ලියැවෙන්නේ.... නොලිවිය යුතු පද එක් වෙන්නේ.. තිතක් තබන්නට නොහැකිව ලත නොවී කොමා කිහිපයක් ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous