ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
මගේ අම්මා බිමින් තියපන් [ යාම් : 11 ] | ආලවන්ත හුදකලාවේ සිට | 2017-08-11 08:43:04
කරන්ට් වැට ඇවිදලා ගිහින්වදකළුවරේ සෙවනැල්ල ඇන්දේඅනේ අම්මේ ඇත් රජුන් නැතිඅපිට තනියා පිහිට වේවිදහූයි හුයි හුයි කියා ගිනිමැල නටයි වත්තේ හතර කොනහූ තියාගෙන අලි පෙරළියයිපලුගහෙත් පිට අතුල්ලාගෙනඅනේ අම්මේ ඇත් රජුන් නැතිඅපිට තනියා පිහිට වේවිදවීර ගහ ඇස් පියාගෙනවීරෙ අයියත් අහක බැලුවාබඩ ගගා උඩ පැන්න ඉරිඟුයිඅලියා සින්නක්කරට ගන්නේඅනේ අම්මේ ඇත් රජුන් නැතිඅපිට තනියා ඇයි මේ වගේ වෙන්නේහුස්ම හඩටත් සවන් සොලවනඅලියා අණසක තදින් පතුරයිහුළං විතරක් වැඩිය ලෙංගතුකුසත් හයියෙන් හූල්ලයිඅනේ අම්මේ ඇත් රජුන් ඇයිඅපිට විතරක් අහක බැලුවේරාත්‍රියෙ තරු එළිත් නිහඩයි ඇහේ කඳුළුයි බිමට පැන්නේලේවායෙ ලුණු වෙලා නිතරමදුකම විතරයි එතන මිදුණේඅනේ අම්මේ ඇත් රජුන් ඇයිඅපිට විතරක් අහක බැලුවේ======================දන්ත දාතුන් වඩම්මන්නටබුදුන් දැක මතු නිවන් දකිනටඅලි රජුනි මල් පුදා පින් දෙමිමගේ අම්මා බිමින් තියපන්.#දිනිති ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous