ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
No Woman No Cry [ යාම් : 5 ] | ChordsSrilanka | 2017-08-10 08:12:57
                                                                                    No Woman No Cry Artist   -  Bob Marley Song   -  No Woman No Cry Chord   -  C# [Intro]----------------------------------------------------------------------------|C#|Fm|Bbm|F#||C#|F# |C#  |Ab| ////[Verse 1]-----------------------------------------------------------------------------C#      Fm  Bbm  | F#|No woman no cry      C#  F#           C#  | Ab| No woman no cry  //C#                       Fm    Bbm                     F#Say say say i remember when a we used to sitC#          Fm                 Bbm          F#In a government yard in trenchtownC#       Fm          Bbm        F#Ob observing the hypocrites C#      Fm                 Bbm          F#Mingle with the good people we meetC#        Fm                    Bbm                         F#Good friends we have oh good friends we have lostC#     Fm Bbm      F#Along the way yeahC#       Fm                   Bbm                   F#In this great future you can-t forget your bestC#  Fm       Bbm     F#So dry your tears i sayC#      Fm  Bbm  | F#|No woman no cry      C#  F#           C#  | Ab| No woman no cry  C#           Fm         Bbm          F#He little darlin don-t shed no tearsC#  F#           C#  | Ab| No woman no cry  [Verse 2]-----------------------------------------------------------------------------C#                       Fm    Bbm                     F#Say say say i remember when a we used to sitC#          Fm                 Bbm          F#In a government yard in trenchtownC#          Fm        Bbm                      F#And then georgie would make the fire lightsC#                     Fm      Bbm              F#I say log wood burnin through the nightsC#                  Fm      Bbm              F#Then we would cook cornmeal porridgeC#                Fm   Bbm          F#I say of which I-ll share with youC#     Fm      Bbm           F#My feet is my only carriageC#                   Fm           Bbm                          F#And so I-ve got to push on through but while I-m goneC#                                 Everything-s gonna be all rightC#                        F#     C#Everything-s gonna be all rightC#                                 Everything-s gonna be all rightC#                        F#     C#Everything-s gonna be all rightC#                                 Everything-s gonna be all rightC#                        F#     C#Everything-s gonna be all rightC#                                 Everything-s gonna be all rightC#                        F#     C#Everything-s gonna be all rightC#      Fm  Bbm  | F#|So no woman no cryC#  F#           C#  | Ab| No woman no cry  C#                    Fm            Bbm                  F#I say oh little oh little darlin don-t shed no tearsC#  F#           C#  | Ab| No woman no cry  [Inter] ----------------------------------------------------------------------------|C#|Fm|Bbm|F#||C#|F#|C#   | - | ////                                                      No Woman No ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous