ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
Vinde Nubai ( වින්දේ නුබයි ආදරේ ඇති තරම් ) [ යාම් : 3 ] | ChordsSrilanka | 2017-08-10 07:55:58
                                                                                             Vinde Nubai Artist   -  Sashika Nisansala Song   -  Vinde Nubai Chord   -  Ebm [Intro]----------------------------------------------------------------------------|Ebm|Bbm| B     |Bbm||Ebm| C#  |B/C#|Ebm||Ebm| B    |Abm | -    ||Abm| C#  |Ebm | -    ||Ebm| C#  | B    |C#   || B    | C#  |Ebm| -     |[Chorus]----------------------------------------------------------------------------- Ebm      Abm       B             C#Vinde numbai adare athi taram Abm           F#          BbSoya ganna ba kelawarak koi taramF#               B      Ebm       C#Ma numbata dun adare tharam Abm           F#       C#       Bb       B            EbmMata weradune ekamai me taram ekai me tharamEbm                                              C#Ba balannata das diha aee numbe hinda C#            Ebm           Bbm       EbmMa numbe aee numbe jeewethe hinda Ebm                                              C#Ba balannata das diha aee numbe hinda C#            Ebm           Bbm       EbmMa numbe aee numbe jeewethe hinda [Inter]----------------------------------------------------------------------------|Ebm| B    |Abm | -    ||Abm| C#  |Ebm | -    ||Ebm| C#  | B    |C#   || B    | C#  |Ebm| -     |[Verse 1]-----------------------------------------------------------------------------Ebm                  F#          Ebm           C#Pisa damannata oone naa welena kanduluC#                Abm    C#            EbmSindi noyawi weedna me hithe pirunuF#             Abm           C#          EbmRendi rendi windawapu weedana nima naaC#                                Bbm                  EbmAye mage lokaye numba kiya kenek tawa naa[Verse 2]-----------------------------------------------------------------------------Ebm              F#               Ebm           C#Das piyagena maa numbe turule hiti ayuruC#                    Abm              C#                   EbmKaat kauruwath ada langa naa wisaka nathi kanduluF#             Abm           C#          EbmRendi rendi windawapu weedana nima naaC#                                Bbm                  EbmAye mage lokaye numba kiya kenek tawa ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous