ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
VPS එකක CentOS Web Panel එක Install කර ගන්නා ආකාරය. [ යාම් : 9 ] | LKTips.info | 2017-08-08 12:52:42
අද මම ලියන්නේ CentOS Web Panel එක Install කරගන්න ආකාරය පිලිබදවයි. System Requirements: 32bit Server - 512MB RAM 64bit Server - 1024MB RAM HDD - 10 GB Operating System: CentOS 6.x, 7.x RedHat 6.x, 7.x CloudLinux 6.x, 7.x Features : – Apache Web Server (Mod Security + OWASP rules optional) – PHP 5.4 (suPHP, SuExec + PHP version switcher) – MySQL + phpMyAdmin – Postfix + Dovecot + ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous