ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
Dileepa Saranga Mashup Cover 9 [ යාම් : 4 ] | ChordsSrilanka | 2017-08-08 07:53:34
                                                                Dileepa Saranga Mashup Cover 9 Artist   -  Dileepa Saranga Song   -  Mashup Cover 9 Chord   -  A [Tujhe Dekh Dekh Sona]----------------------------------------------------------------------------- | A  | -   | -    | -     | //| D  | -   | E   | -     || E  | D  | E    |F#m||Bm| -   |F#m| -     || D  |Bm| A    | -     |  //[Kauda Oba Kaurundo]----------------------------------------------------------------------------| A | - |F#m| -  || D | - |Bm  | A | //| D | - |A     | -  || A | - |F#   | -  || D | - |Bm  | A  |[Saman Mal Piayalle]-----------------------------------------------------------------------------| A | - |F#m| -   || D | E| A    | -   | //| A | - |F#m| -   || D | - | A    | -   || D | - |Bm  | -   || A | - |F#m| -   || D | - | A    | -   |[Oba Nidanna]-----------------------------------------------------------------------------| A    | - | - | - ||F#m| - | D | - ||Bm  | - | E | - || D   | E | A | - |[Jeewethe Tharuna Kale]-----------------------------------------------------------------------------| A | -  | -   | - || D | -  | A  | - || D | -  |Bm| - || D | E | A  | -  |[Sanden Eha]-----------------------------------------------------------------------------| A | - |F#m| - || D | - | A   |  - || A | - |F#m| -  || D | - | E    | -  || D | - | E    | -  || D | - | -     | -  || E | - | -     | -  || A | - | -     | -  |[Tujhe Dekh Dekh Sona]-----------------------------------------------------------------------------| A    | -  | D   | -   || E    | -  | A   | -   ||F#m| -  | A   | D  || A    | -  | D   | -   || E    | -  | A    | -  ||F#m| E  |F#m| D  | //| E    | -  |F#m| -   ||Bm  | -   |F#m| -  || D    |Bm| A    | -  | ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous