ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
මව්නි පියාණනි.. [ යාම් : 16 ] | සිතුම් ප්‍රාසාදේ...... | 2017-08-07 06:44:06
හැදි ගෑරුප්ප්පු හුරු නැතුවට කමක් නැත...අනලා කවන බත්පතේ රස නිමක් නැත...ඉංගිරිසිය බැරි වුවාට දොසක් නැත...නැළවිලි ගීය මිහිරිය සැමදා ලෙසට...යහමින් මෝස්තර නැතුවට දුකක් නැත...පඩියට ගෙනා ගවුමේ හැඩ මතක ඇත...සරසවි නොගියාට දැණුමෙහි නිමක් නැත...-මට ඒ තුනයි..- එදවස තව මතක ඇත...හැම් බේකන් නැතුවට කිසි අඩුත් නැත...කුසගිනි දැනුන දිනයක් මතකයේ නැත...සැරවැර රැවිලි ගැන තරහක් හිතේ නැත...උණටත් නිදිවැරුවා තවමත් මතක ඇත...හිතුවක්කාරකම් ගැන දුක නැත්තේම නැත...කහටක් හිතේ නැති වගනම් සැකක් ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous