ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
Cent OS 7 VPS එකක Sentora Web Hosting Control Panel එක Install කර ගන්නා ආකාරය [ යාම් : 4 ] | LKTips.info | 2017-08-07 01:54:07
අද මම ලියන්නේ Cent OS 7 , bit VPS එකක Sentora Web Hosting Control Panel එක Install කර ගන්නා ආකාරය පිලිබදවයි. මම කලින් දවසක් ලිව්වා Ubuntu 12.04 , 14.04 වල Sentora Web Hosting Control Panel එක Install කර ගන්නා ආකාරය ගැන ඒ ලිපිය බැලුවේ නැතිනම් මෙතන ඔබලා බලන්න. මුලින් ම VPS එකට Cent OS 7 , 64bit Install කරගන්න. ඊට පස්සේ Putty Download කරගන්න. 32bit ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous