ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
Everything I Do I Do It For You [ යාම් : 4 ] | ChordsSrilanka | 2017-08-06 07:07:09
                                                                  Everything I Do I Do It For You Artist   -  Bryan Adams Song   -  Everything I Do  Chord   -  C# Album         -  Waking Up the Neighbours[Intro]----------------------------------------------------------------------------|C#| - | - |Ab ||F#| - |C#|Ab |[Song]----------------------------------------------------------------------------- C#                                   Ab  C#  Look into my eyes you will see what you mean to meC#                                   Search your heart search your soulC#                                         F#                   Ab   And when you find me there you-ll search no moreEbm                         C#          EbmDon-t tell me it-s not worth tryin- forC#          Ebm               C#         EbmYou can-t tell me it-s not worth dyin forC#                                        Ab                C#You know it-s true everything i do i do it for youC#                                                        F#                    C#Look into your heart  you will find there-s nothin- there to hideC#                                                  F#                     C#    F#Take me as i am take my life i would give it all i would sacrificeEbm                                  C#    EbmDon-t tell me it-s not worth fightin forEbm                                  C#      EbmI can-t help it there-s nothin i want moreC#                                        Ab                C#You know it-s true everything i do i do it for you [Verse 1]-----------------------------------------------------------------------------B                           EThere-s no love like your love B                                 F#And no other could give more loveC#                               Ab                         Eb              AbThere-s nowhere unless you-re there all the time all the way yeh[Inter]----------------------------------------------------------------------------|F#| - | - | - ||C#| - | - | - ||F#| - | - | -  ||C#| - | - | -  |[Verse 2]-----------------------------------------------------------------------------Ebm                                                   AbOh you can-t tell me it-s not worth tryin forEbm                                                 AbI can-t help it there-s nothin- I want moreC#                                      Ab         Yeah i would fight for you I-d lie for youF#                                         F#mWalk the wire for you yeah I-d die for youC#                                       Ab      F#      Ebm      C#You know it-s true everything i do ohhhhh i do it for ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous