ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
ලාංකිකයින් වෛද්‍ය උපාධි ගන්නේ කුමන සරසවි වලින්ද? [ යාම් : 20 ] | ඉකොනොමැට්ටාගේ සතපහ | 2017-08-04 10:13:23
සෑම වසරකම විදේශ උපාධිධාරී වෛද්‍යවරුන් විශාල පිරිසක් අවශ්‍ය සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කර ලංකාවේ වෛද්‍ය වෘත්තියට ඇතුලත් වෙති. මේ සිසුන් අධ්‍යාපනය ලබන්නේ ගුණාත්මක භාවය අතින් කොතැනක ඇති සරසවි වලද? ඒ වෙනුවෙන්, ඔවුන් කොපමණ මුදලක් වැය කරවනවාද?ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ දත්ත අනුව, 2005-2010 අතර ලංකාවේ වෛද්‍යවරයෙකු ලෙස ලියාපදිංචි වීම සඳහා ඉල්ලුම් කළ විදේශ උපාධිධාරීන්ගෙන් 61%ක්ම ඔවුන්ගේ වෛද්‍ය උපාධි ලබාගෙන තිබුණේ වෛද්‍ය පීඨ අටකිනි. මේ අටෙන් පහක්ම රුසියන් සරසවි වල වෛද්‍ය පීඨ වන අතර ඉතිරි තුන බංග්ලාදේශ, නේපාල් හා ඉන්දියානු සරසවි වලට අනුබද්ධ වෛද්‍ය පීඨයි. පහතින් ඇත්තේ මෙසේ ශ්‍රී ලාංකික සිසුන් වැඩිම පිරිසක් වෛද්‍ය උපාධි ලබාගන්නා විදෙස් වෛද්‍ය පීඨ හා ඒ සඳහා වැය කරන මුදලයි. සරසවි ලැයිස්තුගත කර ඇත්තේ 2005-2010 අතර වැඩිම සිසුන් පිරිසක් වෛද්‍ය උපාධි ලබා ලංකාවට පැමිණි අනුපිළිවෙළ අනුවය.1.  KURSK STATE MEDICAL UNIVERSITY (RUSSIA)උපාධි ලබා ඇති සිසුන් ගණන- 136 ( මුළු සිසුන් ගණනින් 12.6% කි.)ERPM සමත් වී ඇති ප්‍රතිශතය- 51%webometrics ශ්‍රේණිගත කිරීම- 10,0164icu.org ශ්‍රේණිගත කිරීම- 6,492වසර හයක වියදම- ඩොලර් 37,200 (මෙයට පාඨමාලා ගාස්තු, නේවාසිකාගාර වියදම් හා වෛද්‍ය රක්ෂණ ගාස්තු ඇතුළත්ය.)මූලාශ්‍රය: http://www.kurskeducation.com/fees-structure2. University of Science and Technology Chittagong (BANGLADESH)උපාධි ලබා ඇති සිසුන් ගණන- 122 ( මුළු සිසුන් ගණනින් 11.3% කි.)ERPM සමත් වී ඇති ප්‍රතිශතය- 47%webometrics ශ්‍රේණිගත කිරීම- 10,3594icu.org ශ්‍රේණිගත කිරීම- 5,722වසර හයක වියදම- ඩොලර් 35,900 (පාඨමාලා ගාස්තු හා පීඨයට ගෙවන අනෙකුත් ගාස්තු පමණි. නේවාසිකාගාර වියදම් හා වෛද්‍ය රක්ෂණ ගාස්තු ආදිය ඇතුළත් නැත.)මූලාශ්‍රය: http://ustc.virtualdesignbd.com/index.php/article/load/943.  Nizhny Novgorod STATE MEDICAL ACADEMY (RUSSIA)උපාධි ලබා ඇති සිසුන් ගණන- 96 ( මුළු සිසුන් ගණනින් 8.9% කි.)ERPM සමත් වී ඇති ප්‍රතිශතය- 44%webometrics ශ්‍රේණිගත කිරීම- 7,1534icu.org ශ්‍රේණිගත කිරීම- 5,809වසර හයක වියදම- ඩොලර් 37,620 (මෙයට පාඨමාලා ගාස්තු, ලියාපදිංචි ගාස්තු, නේවාසිකාගාර වියදම් හා වෛද්‍ය රක්ෂණ ගාස්තු ඇතුළත්ය.)මූලාශ්‍රය: https://static.secure.website/wscfus/193394/5607696/mbbs-in-russia-nizhny-novgorod-state-medical-university.pdf4. Manipal College of Medical Sciences (NEPAL)උපාධි ලබා ඇති සිසුන් ගණන- 76 ( මුළු සිසුන් ගණනින් 7.0% කි.)ERPM සමත් වී ඇති ප්‍රතිශතය- 71%webometrics ශ්‍රේණිගත කිරීම- 15,8624icu.org ශ්‍රේණිගත කිරීම- සොයාගත නොහැකි විය.  වසර හයක වියදම- ඩොලර් 75,000 (පාඨමාලා ගාස්තු පමණි.)මූලාශ්‍රය: https://www.manipal.edu.np/mcoms/admission/fee-structure.html5.  People-s Friendship University (RUSSIA)උපාධි ලබා ඇති සිසුන් ගණන- 66 ( මුළු සිසුන් ගණනින් 6.1% කි.)ERPM සමත් වී ඇති ප්‍රතිශතය- 70%webometrics ශ්‍රේණිගත කිරීම- 2,1784icu.org ශ්‍රේණිගත කිරීම- 1,217වසර හයක වියදම- ඩොලර් 54,300 (මෙයට පාඨමාලා ගාස්තු, ලියාපදිංචි ගාස්තු, නේවාසිකාගාර වියදම් හා වෛද්‍ය රක්ෂණ ගාස්තු ඇතුළත්යැයි සිතමි. පාඨමාලා ගාස්තු පමණක් ඩොලර් 47,400කි.)මූලාශ්‍ර: http://www.ruseducation.in/peoples-friendship-university-of-russia.html, http://www.rudn.ru/en_new/?pagec=13626. Manipal University (INDIA)උපාධි ලබා ඇති සිසුන් ගණන- 64 ( මුළු සිසුන් ගණනින් 5.9% කි.)ERPM සමත් වී ඇති ප්‍රතිශතය- 58%webometrics ශ්‍රේණිගත කිරීම- 1,681 4icu.org ශ්‍රේණිගත කිරීම- 1,654වසර හයක වියදම- ඩොලර් 207,700 (පාඨමාලා ගාස්තු පමණි.)මූලාශ්‍රය: https://manipal.edu/mu/admission/international-students/undergraduate-admissions0/course-fee.html7. St. Petersburg State Medical University (RUSSIA)උපාධි ලබා ඇති සිසුන් ගණන- 51 ( මුළු සිසුන් ගණනින් 4.7% කි.)ERPM සමත් වී ඇති ප්‍රතිශතය- 34%webometrics ශ්‍රේණිගත කිරීම-  සොයාගත නොහැකි විය.4icu.org ශ්‍රේණිගත කිරීම- සොයාගත නොහැකි විය.වසර හයක වියදම- ඩොලර් 28,220 (මෙයට පාඨමාලා ගාස්තු, ලියාපදිංචි ගාස්තු, නේවාසිකාගාර වියදම්, වෛද්‍ය රක්ෂණ ගාස්තු හා තවත් අමතර ගාස්තු කිහිපයක් ඇතුළත්ය.)මූලාශ්‍ර: http://www.medstudies.org/mechnikov/8. Tver State Medical University (RUSSIA)උපාධි ලබා ඇති සිසුන් ගණන- 49 ( මුළු සිසුන් ගණනින් 4.5% කි.)ERPM සමත් වී ඇති ප්‍රතිශතය- 35%webometrics ශ්‍රේණිගත කිරීම-  12,9694icu.org ශ්‍රේණිගත කිරීම- 4,838වසර හයක වියදම- ඩොලර් 30,700 පමණ (මෙයට පාඨමාලා ගාස්තු, ලියාපදිංචි ගාස්තු, නේවාසිකාගාර වියදම්, වෛද්‍ය රක්ෂණ ගාස්තු හා තවත් අමතර ගාස්තු කිහිපයක් ඇතුළත්ය.)මූලාශ්‍ර: http://www.medstudies.org/mechnikov/(Image: http://gmfadmission.in/mbbs-in-abroad/) ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous