ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
බඩගින්නට ගවුම් කන්න [ යාම් : 8 ] | ~ මකර රජදහන ~ | 2017-07-16 05:51:40
ගවුම කාපු මී පැටියට ඉතුරු ටිකත් කන්න ...........දෙන්නකොමඩු වැලේ ගෙඩි විකුණල අලුතින් ගවුමක් ...මහන්නඅලුත් ගවුම ගෙන එනකම් වැලි කෙළියට ඇඳන් ....යන්නකොමඩු වලින් හදපු ගවුම මටත් හොඳයි කකා........ඉන්න[ 16 - Jul - 2017 ]යොමුව : http://status-chanaka.blogspot.com ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous