ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
Hotel California [ යාම් : 6 ] | ChordsSrilanka | 2017-07-16 03:45:14
                                                                                         Hotel California Artist   -  Eagles Song   -  Hotel California Chord   -  Bm [Intro]----------------------------------------------------------------------------|Bm| - |F#  | - ||A   | - | E   | - ||G   | - | D   | - ||Em| -  |F#7| - | //[Verse 1]-----------------------------------------------------------------------------Bm                                 F#On a dark desert highway cool wind in my hairA                              EWarm smell of colitas rising up through the airG                                  DUp ahead in the distance i saw a shimmering lightEmMy head grew heavy and my sight grew dimF#7I had to stop for the night Bm                                           F#There she stood in the doorway  i heard the mission bellA                                              EAnd i was thinking to myself this could be heaven or this could be hellG                                 DThen she lit up a candle and she showed me the wayEm                                                  F#There were voices down the corridor  i thought I heard them say[Chorus 1]----------------------------------------------------------------------------- G                                   DWelcome to the hotel californiaF#7                       Bm / F#           D / F# Such a lovely place such a lovely face such a lovely faceG                                           DPlenty of room at the hotel californiaEm                                                           F#Any time of year  any time of year you can find it here[Verse 2]-----------------------------------------------------------------------------Bm                                    F#Her mind is Tiffany-twisted she got the mercedes bendsA                                                EShe got a lot of pretty pretty boys she calls friendsG                                              DHow they dance in the courtyard sweet summer sweatEm                                  F#          Some dance to remember some dance to forgetBm                                 F#So i called up the captain please bring me my wineA                                                                EHe said we haven-t had that spirit here since nineteen sixty nineG                                                     DAnd still those voices are calling from far awayEm                                                     F#7Wake you up in the middle of the night just to hear them say[Chorus 2]----------------------------------------------------------------------------- G                                  DWelcome to the hotel californiaF#7                                                  Bm / F#  D / F#Such a lovely place such a lovely place such a lovely faceG                                           DThey livin it up at the hotel californiaEm                                                                F#What a nice surprise what a nice surprise bring your alibis[Verse 3]-----------------------------------------------------------------------------Bm                           F#Mirrors on the ceiling the pink champagne on iceA                                                             EAnd she said we are all just prisoners here of our own deviceG                                                  DAnd in the master-s chambers they gathered for the feastEm                                      F#They stab it with their steely knives but they just can-t kill the beastBm                             F#Last thing i remember  i was running for the doorA                                                            EI had to find the passage back to the place i was beforeG                                    DRelax  said the night man we are programmed to receiveEm                                                      F#7You can check out any time you like but you can never leave[Inter]----------------------------------------------------------------------------|Bm| - |F#  | - ||A   | - | E   | - ||G   | - | D   | - ||Em| -  |F#7| - | ///                                                           Hotel ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous