ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
මියෙමි ඉපදෙමි [ යාම් : 11 ] | අරූගේ ලෝකය- World of Aru | 2017-07-11 10:13:58
මන්ද මාරුතයක්ව පැමිණෙන, එක් ක්ෂණයෙන් චණ්ඩ වන, අදිසි විපර්යාසයෙන් මා විපරීතව දරා ගන්න දරන වෙර නොදැනෙන සේ... අළු යටින් ගිනි පුපුරු මතුව අනේක විද රිදුම් දෙන ඒත් එක වදනකුඳු නොපවසා.. රිදිල්ලට අමා පැන් ඉසින.. නුඹේ මහ විකාර කෝලමට පුරුදු වී මියෙන ඉපදෙන හදින් යලි යලිත් ප්‍රේම කරන දන්නවද මමත් මියෙමි ළඟදිම දිනෙක ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous