ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
හොර හිත්... [ යාම් : 20 ] | අරූගේ ලෝකය- World of Aru | 2017-07-10 01:56:24
ප්‍රේමය කියවන්නේ රාගයත් එක්ක වුනත් ඒක ලස්සන හැඟීමක්.... මං මගේ කවිය ලිව්වේ ලිඛිතාගේ කවියක පිලිතුරු විදියට.. ලිඛිතා: දිනපතා දකින ඔබ හීනෙන් බදා තොල් සිපින, වාත්තුකල සිරුර වෙලන සළුපට හිතින් ගලවන , උදෑසන පින්න සැරදැයි පමණක් අසන, හොර හිත මගේ සුදුපාට මුහුණට වැහුන! අරු: ඔබේ සුදු වුවන දකින විට මැවෙන හීන යායන් මැද මා සිතින් වල්මත් වන නෙත් පියන ඇසිල්ලෙත් හිතින් නුඹවම ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous