ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
පාලක කුණු කදු [ යාම් : 17 ] | කොළොම්පුරේ | 2017-07-10 00:21:16
 විදිමින් සුඛවිහරණ     ජරාජීර්න වු සමාජයක්           පාලනයකරන      කුණුගොඩක්  ඔජස් ගලන පංචස්කන්ධයෙන්             වපුරමින් කුණුදෙසයි වලකන සැටි    ගොඩගැසුනු            කුණු කදු       උන්ම වැපිරූ  ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous