ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
ප්‍රේමණීය හිත්... [ යාම් : 16 ] | අරූගේ ලෝකය- World of Aru | 2017-07-04 05:49:10
මගේ ඇක්සන්ට් එක හරි නැතැයි  නුඹ නිවැරදි කරන කල හුඟ වෙලාවක් අරන් ස්පීච් එක හදා ගන්නම් එකෙනෙහි වෙනස් කරන්න තතනනා අපේ අරමුනු එකත් පසව විසි කර දමා  වෙලෙන්න ප්‍රේමයේ ආතුරයාව කියඹු වැල් අතගා ප්‍රේමණීය හැඟුමෙන්  කියන්න සුදෝ සුදු පිණි බිඳක හැඩ ප්‍රේමය තරම් නොවෙතත් එයත් පාරිශුද්ධ නොවෙද ආයේ එකත් සිත්ව මම හිත ඔබන්නම් ස්පෝකන් හදා ගන්න ඒත් නුඹ හිමින් ආයේ නොතරවන්න ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous