ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
මට සමාවෙන්න; [ යාම් : 5 ] | හිතනලන්තය | 2017-06-17 11:07:59
මට සමාවෙන්න; මී අඹ ගසක ඇඹුල් රස ඇතිව හට ගත්තාට පැහැය ද; පෙනුම ද; රවටන සුළු වූවාට ඇසු ඇසූ දන රස දනිතැයි සිතූ දන කියූ කියූ කතාවක -කොහොම ඇඹුල වෙන්නද ඒ මී අඹ ගස- මට සමාවෙන්න; ඇඹුල වෙතැයි සැක කර පොහොර ද; වතුර ද වැඩි වැඩියෙන් දමන්නට බල කළාට වතුරෙන්, පොහොරෙන් මීරි මී රස ගනු නොහැකි විට ඉදෙන්නටම ඉඩ දී රස බලන්නට තීරණය කළ ද මුල සිටම දැන සිටිමි ඒ මී අඹ ගසේ එකම ගෙඩියක් ඇඹුල වෙන බව මට සමාවෙන්න මීරි මී රස නොවුණාට කාංචනා අමිලානි• ජූනි ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous