ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
Kunda Saman Mal ( කුන්ද සමන් මල් මල් රැන්ඳු සිනාවා ) [ යාම් : 2 ] | ChordsSrilanka | 2017-05-19 08:23:07
                                                                            Kunda Saman Mal Artist   -  T.M.Jayarathna Song   -  Kunda Saman Mal Chord   -  E [Intro]----------------------------------------------------------------------------| E | - |E7| A || E | - |A  | E || D | E|A  | E || D | E|+  | +|[Chorus]----------------------------------------------------------------------------- E                     E/D      E              E/DKunda saman mal mal rendu sinaaaaaa E                   E/D E                E/DKanda udin peeyu chandra sinaa aaaE             A      F#m        E                      A         F#m       ENelli kele hangi inna kumari pinna pipuna seethe enna sina seeE                     E/D    E              E/DRanchu bingun seena kendu sinaaaaaE                     E/D     E              E/DPunchi saman mal ron bindu sinaaaaa[Verse 1]-----------------------------------------------------------------------------E             E7                 A           Pipi mala seeeee himidiriye A          F             Am                  EOsari pote sudu neriye sitha dewate sili siliye[Verse 2]-----------------------------------------------------------------------------E             E7                             A           Mata nodani eeeeeee mata amathaA            F               Am                    EPatu nalale kiyamu latha mudu mudu see selena latha                                                           Kunda Saman Malකුන්ද සමන් මල් මල් රැන්ඳු සිනාවාකුන්ද සමන් මල් මල් රැන්ඳු සිනාවා කන්ද උඩින් පෑයූ චන්ද්‍ර සිනාවා නෙල්ලි කැලේ හැංගි ඉන්න කුමාරි පින්න පිපුණු සීතේ එන්න සිනාසී රංචු බිඟුන් සේනා කැන්ඳු සිනාවා පුංචි සමන් මල් රොන් බින්දු සිනාවාපිපි මල සේ  හිමිදිරියේඔසරි පොටේ සුදු නෙරියේ සිත දැවටේ සිලිසිලියේ මට නොදැනී මට අමතාපටු නළලේ කියඹුලතා මුදු මුදු සේ සැලෙන ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous