ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
වලාකුලක් මෙන් ඇතට පාවුණ - ජී.එස්.බී. රාණි පෙරේරා ‍| Walakulak men - GSB Rani Perera - sinhala lyrics [ යාම් : 6 ] | ෴ ගී පැදුර ෴ | 2017-05-17 22:46:40
වලාකුලක් මෙන් ඇතට පාවුණ නිම් නැති අඹර දිගේ පිහා‍ටුවක් ලෙස ගිලිහී විසුරුණු පියඹන කවුඩකුගේ නැගී බිඳුණ රළ වරළස වාගේ බොර වී ගලන ග‍ඟේ ඔබේ සිතින් මා සදහට අමතක කරළනු මැනවි ප්‍රියේ අමතක කරළනු මැනවි ප්‍රියේ වලාකුලක් මෙන් ඇතට පාවුණ නිම් නැති අඹර දිගේ කැලෑ මලක් ලෙස දෙපයට පෑගුණ ගොරහැඩි මිනිසකුගේ කුණා‍ටුවක් වී වියරුව විසිරී පැන ගිය වනය දිගේ හිඟා කකා ඔය ගෙමිදුල වෙත ආ යාචක ළඳක වගේ ඔබේ සිතින් මා සදහට අමතක ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous