ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
අපට හුප්පේ! [ යාම් : 4 ] | හද පතුල | 2017-05-17 22:59:40
මල් යටට යාවේකළු ගල් ජලයෙ පාවේගොළුවන් කතාවේඅඳ අයත් ටෙලි සුවයෙ නෑවේහොර මැර තක්කඩින්ඉහළය කිවොත් ලුහුඬින්දුරුවල අපෙ හඬින්අවදි වෙති ටින් එකේ සාඩින්බුදු බණට හුරුවායහපත ගරුව සරුවාඅය පදින ඔරුවාහිල් කරති දස අතින් මරුවාරජ මැදුරු සරුයසිටු ඇමති වරු හොරුයවනන්නෙම බොරුයලැබෙන වාහන ටිකත් මරුයවිභාගෙට කොප්පේගහපු අය අපෙ අප්පේනිතර ඒරොප්පේඋගත්, වෙහෙසෙන අයට හුප්පේහද පතුලින් ලියූ ලිපි කියෙවුවාට ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous