ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
මැයි මල් සිලිටි පෙති මත [ යාම් : 4 ] | Monsoon Moon | 2017-05-17 18:03:35
by Zdzislaw Beksinski මැයි මල් සිලිටි පෙති මත ඇයි මේ සිහින පිනි බිඳු? නො සන්සුන්වද හිමිදර ඇහැර ගන්නට බැරි ඇසතු ගසකින් ඇසුවෙ‍ද රෑ පුරා නිදි වැරූ සන්සුන් ම හිත ගැන? නේරංජනේ ඉවුරත සිහිසන් නොවුණු සිහිනෙක දෑසින් ගලන මඳහස දෝතින්ම ගෙන පුදනෙමි මෑතින් ඇහෙන කඳුළට. හිස කෙස් සිඳින විට සවන් පෙති දිගැරී පුළුල් උරහිස මත හෙමින් සැතපෙන මොහොතක සවන් පතුළත කැළඹුන නිවන් එළැඹුම මෙහෙම ද? නෙළුමින් නෙළුම පියමැන සත් වසක් පසුකළ සත් නෙළුම් විඳි දෙපයට බිම්බරක් දිවි හළ තැන පස් මිටක්වද මතකය? සමන් ගිර මුදුනත මඟුල් සුළකුණු දියැවෙන පතුල් පුදසුන එයම ද වෙසක් සඳ සපැමිණ නලල් අඩසඳ අතුරන. මැයි මල් සිලිටි පෙති මත ඇයි මේ සිහින පිනි බිඳු? 2017 මැයි 18 ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous