ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
මුදු සඳ රැස් - කිත්සිරි ජයසේකර | Mudu sanda res - Kithsiri Jayasekara - sinhala lyrics [ යාම් : 2 ] | ෴ ගී පැදුර ෴ | 2017-05-16 22:46:40
මුදු සඳ රැස් උරණ වේවී පැටික්කියේ... පැටික්කියේ විතක්කනේ වෙල පෙති ගෙන ලවන්නියේ... ලවන්නියේ නිල් අඳුන් ගෑ ඇස කඳුලැල් සලන්නියේ... සලන්නියේ හිත පැල්ලම් මකන්ට බෑ සුසුම් තියේ... සුසුම් තියේ තුනු අග සිරි දැක ඇලුම් පාන බඹර වියේ... බඹර වියේ සිකි පිල් වැදී රැඟුම් දෑස නුහුරු ලියේ... නුහුරු ලියේ ගගනත තරු හා රැඟුම් පාන කෞමදියේ... කෞමදියේ ලිය කෙමියක් සේ පූදින සෙනෙහස යාද සිතේ... යාද සිතේ මුදු සඳ රැස් උරණ ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous