ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
මැතිදානෝ සැපගති...අපේ ඈයෝ කෙලවගති.... [ යාම් : 11 ] | රස්තියාදුකාරයා | 2017-04-21 04:02:32
ලෙවැකති රැසැතිකුණුඋන් දිවගින්ලැජ්ජාවක් කුමට ඇත්තේ රසයකිඋන්හට කුණූ ගොඩකින්කූණූ වී ගිය ඔජසපැතිරැති  හැමතැන දුගදින්නිදහසින් පසු තැනු කුණු ගොඩ ඇතදියවන්නාවේමැදඕජසගලමින්ජීවත්වෙන්නට අද සටනකි එදිරිව ගඟ මැද පිහිටි කුණුගොඩකින්ඒකුණුගොඩටම යයි හිගමින් හැතිකරෙහැමමුල්ලෙම එවුන්ගේ චන්දෙන්ගිය පසු උන්කති, බොති, සුකති යහමින් වැඩකට ඇතිද උන්හටඉන්දියන් සාගරේකුණූ පාටැති මුතු ඇටයෙන්....................-රෝමාන්තික ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous