ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
501. How Many Zeroes Are There In A Billion? Someone Please Tell Me Because I Am A Billionaire…. [ යාම් : 14 ] | නිදහස් සිතුවිලි | 2017-04-20 17:32:40
Slumdog Millionaire චිත්‍රපටයේ රඟන දේව් පටේල් සහ අනිල් කපූර් ඔවුහු මා අත් අඩංගුවට ගත්හ. සමාවන්න පළමුව ඔවුහු යනු කවරහුද යන්න මවිසින් පැහැදිලි කල යුතුය. ඔවුහු යනු පොලිස් නිලධාරීහුය. වඩාත් පැහැදිලිව පැවසුවහොත් වංචා විමර්ශන ඒකකයේ පොලිස් නිලධාරීහුය. ඔවුහු මා අත් අඩංගුවට ගත් හේතුව ඇසුවහොත් ඔබ විශ්මයට පත්වනු නිසැකය. ඔවුහු මා අත් අඩංගුවට ගත්තේ සාමාන්‍ය දැනුම ප්‍රශ්ණ විචාරාත්මක තරඟයකට ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous