ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
Rahasai Sonduru Jeeve ( රහසයි සොදුරු ජීවේ ) [ යාම් : 2 ] | ChordsSrilanka | 2017-04-20 07:11:20
                                                                         Rahasai Sonduru Jeeve Artist   -  Mariyasel Gunathilaka Song   -  Rahasai Sonduru Jeeve Chord   -  F [Intro]----------------------------------------------------------------------------| F  |Bb| F | -  || F  | - |Bb | - ||Gm| - | C | -  || C  | - | F | -  |[Chorus]----------------------------------------------------------------------------- F                      Dm    F                   CRahasai soduru jeewe rahasai senasumeF                Bb     C      FRahasai karuna daya gune //[Verse 1]-----------------------------------------------------------------------------Bb                     F    Bb                    FMuhune sina randala karuna sithe mawaBb                   F       G                         C7Katath dayawa paala manahara lowak mawa[Verse 2]-----------------------------------------------------------------------------Bb                    F         Bb                    FPalamu dee iwaseemai deweni dee karunawaiBb                F                G                         C7Taman sathu dee deemai lebena dee senaseemai                                                             Rahasai Sonduru ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous